Serbian English French German Italian Russian Spanish
   

Proizvođači metalne opreme za arhive  

   

 

Абстракт: Након формирања заједничке државе Срба, Хрвата и Словенаца намеће се потреба за што хитнијим доношењем новог закона о заштити који би био конципиран према савременим захтевима нове државе и усаглашавањем законских норматива у свим деловима земље. Долази до знатних промена у погледу организовања службе заштите, међутим, током двадесет и две године трајања Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, касније Краљевине Југославије надлежне власти нису успеле да донесу закон којим би се регулисала ова области, премда су постојале многе иницијативе и урађени предлози закона из 1921, 1922, 1928, 1930, 1931, 1934 и 1935.године. Доношење одговарајућих савремених правних прописа о заштити споменика културе у ФНРЈ омогућило је организовање службе заштите, а паралелно с тим и извођење многих конзерваторских и рестаураторских радова. Формиран је и Југословенски институт за заштиту споменика културе у Београду који је био посвећен проучавању и решавању проблема заштитне службе у ФНРЈ.

 

Кључне речи: културно добро,баштина, заштита, закон, споменик културе, институт, музеји, архиви старине

Opširnije: Светлана Перовић Ивовић, Преглед заштите споменика културе у првој половини 20. века на подручју...

 

Разлози тешких оштећења архивске грађе су углавном у лошим смештајним условима. Овде не мислимо само на архивску грађу смештену у депоима Архива, већ и на архивску грађу у настајању регистратурама где се она ствара. Често се таква грађа смешта у неадекватним просторијама (таванским или подрумским) склоним прокишњавању или плављењу. Архивску грађу би требало чувати у строго контролисаним условима. Просторије у којима се чува морају бити суве чисте и проветрене. Оптимална влажност просторија је 40-50%, а не би смела прећи 75%. Оптимална тепература је 18-22ºЦ, а прихватљива је до 28ºЦ . Такође мора бити заштићена од јаке светлости, прашине, утицаја различитих гасова из спољашње средине и сл. Нажалост, сведоци смо наглих климатских промена температуре и влаге, наглих и обилних падавина које доводе до честих и неконтролисаних поплава . Угрожени су како природна тако и културна добра ( покретна и непокретна).

Уколико дође до промена прописаних услова под којима се чува архивска грађа, пре свега влажности и температуре, она постаје одлична подлога за развој бактерија и гљивица (Fungi). Уколико при томе изостане неблаговремена реакција примене мера превентивне заштите, долази до убрзаног развоја микроорганизама.

Opširnije: Станојка Јегдић, Заштита архивске грађе са тешким микробиолошким оштећењима

Abstrakt: Godine 2014. Srbiju su zadesile nesvakidašnje poplave. Stradali su ljudi, materijalna, ali i kulturna dobra. Dokumentacija ustanova u ugroženim područjima pretrpela je znatna oštećena, kako zbog nepostojanja plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, tako i zbog niza propusta u zakonskoj regulativi. Primeri stradalih ustanova, ali i ukazivanje na propuste u normativnim aktima, najbolje ilustruju trenutno stanje i probleme u zaštiti arhivske i registraturske građe u vanrednim situacijama u Srbiji.

 

Ključne reči: Plan zaštite, vanredna situacija, preventiva, akcija u toku katastrofe, registrature, dokumentacija, arhivska garđa, registraturska građa, poplave.

 

 

 CONSEQUENCES OF THE LACK OF 
COMPREHENSIVE LEGAL REGULATION
IN PROTECTION OF ARCHIVES AND CURRENT
RECORDS IN EMERGENCY SITUATION

 

Abstract: In 2014 Serbia suffered from severe floods. People, material and cultural goods were destroyed. The documentation belonging to the institutions in damaged areas was significantly damaged due to lack of protection and rescue plan in emergency situations, and due to a series of flaws in the legislature. Examples of destroyed institutions as well as pointing out to flaws in the normative acts are the best way to show the current state and problems in protection of archives and current records in emergency situations in Serbia.

 

Keywords: Protection plan, emergency situation, prevention, reaction during a catastrophy, documentation, archives, current records, floods.

 

Opširnije: Snežana PETROV, POSLEDICE NEPOSTOJANJA SVEOBUHVATNE ZAKONSKE REGULATIVE U ZAŠTITI ARHIVSKE I...

   

ISSN (Online) 2683-3565  

   
© 2024 Arhivistika. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU General Public License.
© ARHIVISTIKA