Serbian English French German Italian Russian Spanish
   

Proizvođači metalne opreme za arhive  

   

У организацији Међународног института за архивске науке Трст-Марибор (IIAS) у периоду од 21-28. октобра 2012. године у Трсту одржана је 6. IIAS-ова јесења школа архивистике. Школи су присуствовали архивисти из Босне и Херцеговине, Италије, Косова, Мађарске, Малезије, Омана, Румуније, Русије, Словеније, Србије и Црне Горе. Јесења архивска школа се одржавала у Државном архиву у Трсту и учионицама Универзитета у Трсту, а обрађиване теме су биле: Савремене архивске зграде иУправљање архивском грађом на новим медијима. Званични језици су били енглески, италијански и словеначки.

Учесници 6. IIAS-ове јесење школе архивистике су током прва два дана (22. и 23. октобар) присуствовали међународној конференцији 22. Међународни архивски дан одржаној у у НХ хотелу ( HN Hoteles) у Трсту на којој су стручњаци из великог броја земаља износили знања и искуства у вези са савременим архивским зградама и управљању архивском грађом на новим медијима као актуелним проблемима архивистике.

Opširnije: Јелена Субић, Јесења школа архивистике, Трст, 21-28.октобар 2012.

U organizaciji Kulturnog Foruma iz Sremske Mitrovice održan je od 25 – 27 oktobra u Sremskoj Mitrovici  3. Međunarodni sajam konzervacije i restauracije kulturne baštine (program) i Okrugli sto na temu: „Savremene tehnologije i rešenja u zaštiti arhivske građe“.

Odziv učesnika je bio dosta slab, tako da je u Carskoj palati bilo svega  oko desetak štandova na kojima su svoj rad predstavile sledeće institucije i pojedinci iz Srbije i Slovenije : Arhiv Srbije, Narodna biblioteka, Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, Muzej Grada Niša, Triptih- restauratorski atelje iz Ljubljane i drugi.

Opširnije: Svetlana Perović-Ivović, Baština ’12, 3. Međunarodni sajam konzervacije i restauracije kulturne...

Uvod

Da bi se mo­gli bo­lje uoči­ti pro­ble­mi ve­za­ni za edu­ka­ci­ju u obla­sti kon­zer­va­ci­je, ko­ri­sno je podsetiti se šta se oče­ku­je od pro­fe­si­o­nal­nog kon­zer­va­to­ra-re­sta­u­ra­to­ra i ko­je me­re tre­ba pred­u­ze­ti ka­ko bi se upo­zna­li sa sa­vre­me­nim na­uč­nim i teh­nič­kim do­stig­nu­ćima, ko­ji se mo­gu pri­me­ni­ti u za­šti­ti ar­hiv­skih do­ku­me­na­ta i knji­ga.

Pre­ma Pro­fe­si­o­nal­nim smer­ni­ca­ma Evrop­ske sa­ve­zne or­ga­ni­za­ci­je kon­zer­va­ci­je – re­sta­u­ra­ci­je EC­CO (Euro­pean Con­fe­de­ra­tion of Con­ser­va­tor-Re­sto­rer’s Or­ga­ni­za­ti­ons) ko­je su usvo­je­ne na Ge­ne­ral­noj skup­šti­ni u Bri­se­lu 1. mar­ta 2002:

„Kon­zer­va­tor-re­sta­u­ra­tor je pro­fe­si­o­na­lac ko­ji tre­ba da ima obu­ku, zna­nje, ve­šti­ne, is­ku­stvo i raz­u­me­va­nje da de­lu­je u ci­lju oču­va­nja kul­tur­ne ba­šti­ne za do­bro­bit sa­da­šnjih i bu­du­ćih ge­ne­ra­ci­ja.

Opširnije: Svetlana Perović Ivović, Edukacija konzervatorsko-restauratorskog kadra u oblasti zaštite pisanog...

   

ISSN (Online) 2683-3565  

   
© 2019 Arhivistika. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU General Public License.
© ARHIVISTIKA