Serbian English French German Italian Russian Spanish
   

Proizvođači metalne opreme za arhive  

   

АРХИВСКИ ПРОПИСИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ до 1990. године.

Извор: Богдан Лекић, Архивско законодавство Србије, Архивски преглед, бр. 1-2/1990, Београд 1990, 194-210.

 

 • Закон о државној архиви из 1898. године (Српске новине, бр. 271/1898)

 • Закон о државним архивима НР Србије из 1951. године (Службени гласник НРС, 4/1951)

 • Правилник о оснивању и задацима стручних савета при државним архивима (Службени гласник 1/1952)

 • Решење о подручју рада градских државних архива (Службени гласник НРС, 17/1952)

 • Упутство о инвентарисању архивске грађе у државним архивима у Народној Републици Србији (Службени гласник НРС, 18/1957)

 • Закон о архивској грађи и архивској служби из 1967. године (Службени гласник СРС, 12/1967)

 • Уредба о канцеларијском пословању органа управе из 1969. године (Службени гласник СРС, 48/1969)

 • Упутство о начину вођења и коришћења архивске књиге органа управе из 1970. године (Службени гласник СРС, 9/1970)

 • Упутство о поступку одабирања архивске грађе и излучивању безвредног регистратурског материјала и о начину примопредаје грађе између органа управе и надлежних архива(Службени гласник СРС, 9/1970)

 • Закон о заштити културних добара (Службени гласник СРС, 28/1977)

 • Одлука о утврђивању архивске грађе од изузетног значја која се чува у архивима (Службени гласник СРС, 18/1979)

 • Закон о изменама и допунама Закона о заштити културних добара (Службени гласник СРС, 34/1981)

 • Правилник о ближим условима за почетак рада организација заштите културних добара (Службени гласник СРС, 35/1981)

 • Упутство о начину вођења и коришћења архивске књиге (Службени гласник СРС, 47/1981)

 • Упутство о поступку одабирања архивске грађе, излучивању безвредног регистратурског материјала и о начину примопредаје архивске грађе (Службени гласник СРС, 47/1981)

 • Правилник о подацима који се уписују у регистре, начин вођења регистра и централог регистра архивске грађе и о документацији о овим културним добрима која се образује и чува уз регистре (Службени гласник СРС, 47/1982)

 • Закон о изменама и допунама Закона о заштити култруних добара (Службени гласник СРС, 51/1985)

 • Закон о културним добрима (Службени гласникСРС, 6/1990)

АП Војводина:

 • Закон о архивској грађи и архивској служби (Службени лист САП Војводине, 22/1973)

 • Правилник о примопредаји архивске грађе (Службени лист САП Војводине, 4/1975)

 • Закон о изменама и допунама Закона о архивској грађи и архивској служби (Службени лист САП Војводине, 5/1975)

 • Уредба о начину евиденитрања, класификације, архивирања и чувања регистратурског материјала из 1978. године (Службени лист САП Војводине, 2/1978)

 • Правилник о стручном кадру, грађевинским објектима и опреми архива и архивских одељења из 1979. године (Службени лист САП Војводине, 3/1979)

 • Правилник о условима за оснивање и рад архива и архивских јединица из 1979. године (Службени лист САП Војводине, 13/1979)

 • Одлука о листама категорија регистратурског материјала који су дужни трајно чувати државни органи и органи друштвене заједнице, осим Скупштине Социјалистичке Аутономне Покрајине Војводине (Службени лист САП Војводине, 6/1982)

 • Правилник о начину полагања и програму стручног архивистичког испита (Службени лист САП Војводине, 9/1986)

 АП Косово и Метохија:

 • Решење о оснивању Државне архиве у Приштини (Службени лист АКМО 4-5/1954)

 • Закон о архивској грађи и архивској служби из 1976. године (Службени лист САП Косово, 50/1976)

 • Правилник о примопредаји архивске грађе из 1977. године (Службени лист САП Косово, 9/1977)

 • Правилник о начину евидентирања, класификације, архивирања и чувања регистратурског материјала из 1978. године (Службени лист САП Косово, 16/1978)

 • Упутство о поступку одобрења архивске грађе, излучивању безвредног регистратурског материјала и о начину примопредаје архивске грађе (Службени лист САП Косова, 35/1985)

 • Упутство о начину вођења и коришћења архивске књиге (Служени лист САП Косова 35/1985)

 • Закон о Архиву Косова (Службени лист САП Косова, 47/1987)

 

   

ISSN (Online) 2683-3565  

   
© 2024 Arhivistika. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU General Public License.
© ARHIVISTIKA