Serbian English French German Italian Russian Spanish
   

Proizvođači metalne opreme za arhive  

   

 

Рад је у целини објављен у: Записи, Годишњак Историјског архива Пожаревац, бр.7, Пожаревац 2018, стр. 54-63.

 

Увод

Посао у архиву је свеобухватан процес и као такав се мора посматрати и са аспекта евидентирања. Евидентирање стваралаца и архивске грађе коју они стварају на терену, у настајању, даје смернице након пријема архивске грађе ради појектовања простора, времена пријема, степена сређености, количине. Евидентирање у архиву приликом пријема такође је од велике важности јер се уписом у књигу пријема евидентира власништво над том архивском грађом и документарним (регистратурским) материјалом. Сређивањем фонда након пријема, израдом историјске белешке стичу се услови за разврставање фонда у општи инвентар као детаљнију евиденцију фондова и збирки једног архива о оном што поседује разврстаних према утврђеној класификационој шеми. Сређеност фонда/збирке је услов за попуњавање општег инвентара. Ако фонд није сређен, његово постојање се може констатовати називом и недовољно прецизним подацима у погледу садржине фонда и количине архивске грађе. Архивска грађа - фонд или збирка се уписују у регистар архивске грађе архива по процедури која је прописана (према мишљењу струке недовољно јасно и прецизно), а затим се Архиву Србије достављају подаци за упис у Централни регистар архивске грађе. Након уписа, Архив Србије доставља надлежном архиву информације о упису у централни регистар и тиме је процес евидентирања једног фонда, збирке или друге архивске грађе заокружен према важећим прописима.

Данас после толико година стиче се утисак да архивска служба се не сагледава као целина, да не функционише као целина. Рад са фондовима и збиркама и даље је исцепкан по службама и по различитим евиденцијама које је тешко објединити и повезати. И у оним архивима који се могу похвалити модерним приступом и коришћењем информационих система, нисмо сигурни да се фонд односно збирка и све активности са њим кроз информатициони систем пропрате до краја. Обично се под информационим системом подразумева онај део који говори о садржају фонда и самом фонду – опис фонда. Говорећи о дигитализацији врло често мислимо пре свега на дигитализацију архивске грађе, а кључ лежи у дигитализацији архива као установе, као јединственог система на нивоу свих служби у једном архиву, а затим на нивоу целе архивске службе у Србији.

Opširnije: Слободанка Цветковић, Евиденције о архивској грађи у архиву - проблематика вођења и ажурирања

АРХИВСКО ЗАКОНОДАВСТВО ЈУГОСЛАВИЈЕ 1918-1974.

Извор: Богдан Лекић Архивско законодавство Југославије 1918-1974, Архивски преглед, 1-3, 1996-1997, Београд 2000, 17-44.

 • Одлука о заштити у чувању културних споменика и старина (Службени лист ДФЈ, бр. 6-10, 1945).

 • Општи закон о заштити споменика културе и природњачких реткости (Службени лист ФНРЈ, бр. 81/1946)

 • Наредба о привременом обезбеђењу архива (Службени листи ФНРЈ, бр. 25/1948)

 • Наредба о обавезном прикупљању и предаји отпадака од хартије (Службени лист ФНРЈ, бр. 83/1949)

 • Општи закон о државним архивима (Службени лист ФНРЈ, бр. 4/1951.)

 • Решење о чувању архивског материјала (Службени лист ФНРЈ, бр. 8/1952)

 • Упутство о прикупљању, чувању и повременом шкартирању архивског материјала(Службени лист ФНРЈ, бр. 8/1952)

 • Правилник о документацији и књиговодству (Службени лист ФНРЈ, бр. 34/1951)

 • Уредба о поступку ликвидације привредних предузећа  (Службени лист ФНРЈ, бр. 57/1951).

 • Уредба о књиговодству привредних организација (Службени лист ФНРЈ, бр. 27/1951)

 • Уредба о канцеларијском пословању са Упутством за њено извршавање (Службени лист ФНРЈ, бр. 50/1957)

 • Општи закон о архивској грађи (Службени лист СФРЈ, бр. 48/1964)

 • Закон о Архиву Југославије (Службени лист СФРЈ, бр. 48/1964)

 • Начела о одабирању архивске грађе из регистратурског материјала (Службени лист СФРЈ, бр. 12/1968)

 • Начела о јединственом евидентирању архивске рађе и регистратурског материјала (Службени лист СФРЈ, бр. 28/1970).

 • Правилник о условима за коришћење регистратурског материјала и архивске грађе Државног секретаријата за иностране послове и дипломатских и конзуларних представништава Југославије у иностранству из 1969. године (Службени лист СФРЈ, бр. 23/1969)

 • Закон о Архиву Југославије (Службени лист СФРЈ, бр. 6/1973)

 

 

АРХИВСКИ ПРОПИСИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ до 1990. године.

Извор: Богдан Лекић, Архивско законодавство Србије, Архивски преглед, бр. 1-2/1990, Београд 1990, 194-210.

 

 • Закон о државној архиви из 1898. године (Српске новине, бр. 271/1898)

 • Закон о државним архивима НР Србије из 1951. године (Службени гласник НРС, 4/1951)

 • Правилник о оснивању и задацима стручних савета при државним архивима (Службени гласник 1/1952)

 • Решење о подручју рада градских државних архива (Службени гласник НРС, 17/1952)

 • Упутство о инвентарисању архивске грађе у државним архивима у Народној Републици Србији (Службени гласник НРС, 18/1957)

 • Закон о архивској грађи и архивској служби из 1967. године (Службени гласник СРС, 12/1967)

 • Уредба о канцеларијском пословању органа управе из 1969. године (Службени гласник СРС, 48/1969)

 • Упутство о начину вођења и коришћења архивске књиге органа управе из 1970. године (Службени гласник СРС, 9/1970)

 • Упутство о поступку одабирања архивске грађе и излучивању безвредног регистратурског материјала и о начину примопредаје грађе између органа управе и надлежних архива(Службени гласник СРС, 9/1970)

 • Закон о заштити културних добара (Службени гласник СРС, 28/1977)

 • Одлука о утврђивању архивске грађе од изузетног значја која се чува у архивима (Службени гласник СРС, 18/1979)

 • Закон о изменама и допунама Закона о заштити културних добара (Службени гласник СРС, 34/1981)

 • Правилник о ближим условима за почетак рада организација заштите културних добара (Службени гласник СРС, 35/1981)

 • Упутство о начину вођења и коришћења архивске књиге (Службени гласник СРС, 47/1981)

 • Упутство о поступку одабирања архивске грађе, излучивању безвредног регистратурског материјала и о начину примопредаје архивске грађе (Службени гласник СРС, 47/1981)

 • Правилник о подацима који се уписују у регистре, начин вођења регистра и централог регистра архивске грађе и о документацији о овим културним добрима која се образује и чува уз регистре (Службени гласник СРС, 47/1982)

 • Закон о изменама и допунама Закона о заштити култруних добара (Службени гласник СРС, 51/1985)

 • Закон о културним добрима (Службени гласникСРС, 6/1990)

АП Војводина:

 • Закон о архивској грађи и архивској служби (Службени лист САП Војводине, 22/1973)

 • Правилник о примопредаји архивске грађе (Службени лист САП Војводине, 4/1975)

 • Закон о изменама и допунама Закона о архивској грађи и архивској служби (Службени лист САП Војводине, 5/1975)

 • Уредба о начину евиденитрања, класификације, архивирања и чувања регистратурског материјала из 1978. године (Службени лист САП Војводине, 2/1978)

 • Правилник о стручном кадру, грађевинским објектима и опреми архива и архивских одељења из 1979. године (Службени лист САП Војводине, 3/1979)

 • Правилник о условима за оснивање и рад архива и архивских јединица из 1979. године (Службени лист САП Војводине, 13/1979)

 • Одлука о листама категорија регистратурског материјала који су дужни трајно чувати државни органи и органи друштвене заједнице, осим Скупштине Социјалистичке Аутономне Покрајине Војводине (Службени лист САП Војводине, 6/1982)

 • Правилник о начину полагања и програму стручног архивистичког испита (Службени лист САП Војводине, 9/1986)

 АП Косово и Метохија:

 • Решење о оснивању Државне архиве у Приштини (Службени лист АКМО 4-5/1954)

 • Закон о архивској грађи и архивској служби из 1976. године (Службени лист САП Косово, 50/1976)

 • Правилник о примопредаји архивске грађе из 1977. године (Службени лист САП Косово, 9/1977)

 • Правилник о начину евидентирања, класификације, архивирања и чувања регистратурског материјала из 1978. године (Службени лист САП Косово, 16/1978)

 • Упутство о поступку одобрења архивске грађе, излучивању безвредног регистратурског материјала и о начину примопредаје архивске грађе (Службени лист САП Косова, 35/1985)

 • Упутство о начину вођења и коришћења архивске књиге (Служени лист САП Косова 35/1985)

 • Закон о Архиву Косова (Службени лист САП Косова, 47/1987)

 

   

ISSN (Online) 2683-3565  

   
© 2024 Arhivistika. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU General Public License.
© ARHIVISTIKA