Serbian English French German Italian Russian Spanish
   

 

Апстрактум: Рад је настао на основу Историјске белешке о фонду Савезна комисија за културне везе са иностранством, који се чува у Архиву Југославије под бројем 559. Приказани су историјат творца фонда, његова организациона структура, стање и значај архивске грађе.

 

Кључне речи: Савезна комисија за културне везе са иностранством, спољна политика Југославије, Архив Југославије, архивска грађа

ПОЛАЗИШТЕ

Постоје различита средства којима државе спроводе своју спољну политику: понекад примењују огољену силу, а понекад се опредељују за бројне суптилније методе којима неретко врло ефикасно обезбеђују своју доминацију над неком другом државом или територијом.[1]

Комунистичка партија Југославије је, изашавши 1945. године из ослободилачког, револуционарног и грађанског рата као неприкосновени победник, везала спољну политику земље за СССР и „народне демократије“. СССР је, будући доминантна војна сила у Источној и Средњој Европи, била у позицији да намеће своју спољну политику Југославији и то је чинила преко различитих партијских, привредих и културно-просветних институција.[2] Југословенска држава и Партија настојали су да одржавају равноправан однос са Совјетима, позивајући се на властито револуционарно искуство, али су истовремено настојали и да успоставе сличан патерналистички однос према Албанији, шаљући у њу стручњаке различитих профила како би покренули рад културно-просветних институција, шаљући омладину да гради инфраструктурне објекте или школујући албанске ученике и студенте у стручним школама и факултетима ФНРЈ.[3]

Opširnije: Иван Хофман, САВЕЗНА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНЕ ВЕЗЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ 1953–1971 (1946–1971) УСТАНОВА И...

    

             Рад је  објављен у часопису "Архивска пракса", бр. 19, Тузла 2016.

ABSTRAKT : Društveni položaj arhiva kao ,,javnog servisa građana” i profesionalnih predstavnika arhivske struke, direktno je proporcionalan doprinosu,  koji oni svojom delatnošću daju građanima u ostvarenju njihovih prava, u postupcima pred drugim državnim organima. Uređen sistem kancelarijskog i arhivskog poslovanja, kao prioritetni zadatak arhivske službe van arhiva omogućuje stvaraocima izradu kvalitetnih informativnih sredstava o arhivskoj građi u nastajanju, čijom upotrebom se postiže bolja iskorišćenost podataka iz arhivske građe u službene, privatno-pravne i naučne svrhe.

 

KLJUČNE REČI:  registraturska sređenost, korisnici arhivske građe, funkcionalnost i operativnost registraturskih i arhivskih evidencija.

ABSTRACT: The social status of archives as public services of people and archivists is directly proportional to their contribution made by exercising civil rights before state bodies. A neatly arranged sistem of office and archives management is a priority of archival services outside archives. It provides the creators with high-quality informative means of emerging archival materials, which leads to better utilization of archival materials for professional, private, legal and scientific purposes.

KEYWORDS: Registrary arrangement, archival materials users, functionality and operability of       registrary and archival records.

Opširnije: Marija Todorović, REGISTRATURSKA SREĐENOST ARHIVSKE GRAĐE U NASTAJANJU U FUNKCIJI NJENOG ...

 Rad je objavljen u časopisu "Arhivska praksa" br. 19, Tuzla 2016.

APSTRAKT: Ured za zaštitu jugoslovenske imovine u inostranstvu osnovan je pri Ministarstvu finansija FNRJ. Ova organizaciona povezanost Ureda sa Ministarstvom finansija, proistekla je iz karaktera rada Ureda, iz činjenice da su se poslovi Ureda za zaštitu jugoslovenske imovine u inostranstvu odražavali na priliv i odliv deviza. Iako je bio organizaciono povezan sa Ministarstvom finansija, Ured je kroz svoj rad stekao potrebnu samostalnost, te se kako u odnosu na domaće tako i na strane subjekte afirmisao kao samostalna ustanova.

 

KLJUČNE REČI: Zakon, Ured, imovina, međunarodni sporazumi, arhivska građa, obeštećenja

 

 

THE INFLUENCE OF ARRANGEMENT OF CURRENT MATERIALS AND RECORDS OF THE OFFICE FOR THE PROTECTION OF YUGOSLAV ASSETS ABROAD TO THE USER-DEFINED FUNCTION

ABSTRACT: The Office for the Protection of Yugoslav Assets Abroad has been established at the Ministry of Finance of FNRY. The organizational connection between the Office and  the Ministry of Finance, resulted from the nature of work of the Office, namely from the fact that the tasks of the Office for the Protection of Yugoslav Assets Abroad reflected the inflow and outflow of foreign exchange. Although it was organizationally connected with the Ministry of Finance, the Office through its work gained the necessary independence, and, in relation to domestic and to foreign entities, established itself as an independent institution.

KEY WORDS: law, the Office, property, international agreements, archival material, recompensation.

Opširnije: Vladimir Jekić, UTICAJ SREĐENOSTI REGISTRATURSKE I ARHIVSKE GRAĐE UREDA ZA ZAŠTITU JUGOSLOVENSKE...

   
© 2018 Arhivistika. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU General Public License.
© ARHIVISTIKA