Serbian English French German Italian Russian Spanish
   

Proizvođači metalne opreme za arhive  

   

    

             Рад је  објављен у часопису "Архивска пракса", бр. 19, Тузла 2016.

ABSTRAKT : Društveni položaj arhiva kao ,,javnog servisa građana” i profesionalnih predstavnika arhivske struke, direktno je proporcionalan doprinosu,  koji oni svojom delatnošću daju građanima u ostvarenju njihovih prava, u postupcima pred drugim državnim organima. Uređen sistem kancelarijskog i arhivskog poslovanja, kao prioritetni zadatak arhivske službe van arhiva omogućuje stvaraocima izradu kvalitetnih informativnih sredstava o arhivskoj građi u nastajanju, čijom upotrebom se postiže bolja iskorišćenost podataka iz arhivske građe u službene, privatno-pravne i naučne svrhe.

 

KLJUČNE REČI:  registraturska sređenost, korisnici arhivske građe, funkcionalnost i operativnost registraturskih i arhivskih evidencija.

ABSTRACT: The social status of archives as public services of people and archivists is directly proportional to their contribution made by exercising civil rights before state bodies. A neatly arranged sistem of office and archives management is a priority of archival services outside archives. It provides the creators with high-quality informative means of emerging archival materials, which leads to better utilization of archival materials for professional, private, legal and scientific purposes.

KEYWORDS: Registrary arrangement, archival materials users, functionality and operability of       registrary and archival records.

Opširnije: Marija Todorović, REGISTRATURSKA SREĐENOST ARHIVSKE GRAĐE U NASTAJANJU U FUNKCIJI NJENOG ...

 Rad je objavljen u časopisu "Arhivska praksa" br. 19, Tuzla 2016.

APSTRAKT: Ured za zaštitu jugoslovenske imovine u inostranstvu osnovan je pri Ministarstvu finansija FNRJ. Ova organizaciona povezanost Ureda sa Ministarstvom finansija, proistekla je iz karaktera rada Ureda, iz činjenice da su se poslovi Ureda za zaštitu jugoslovenske imovine u inostranstvu odražavali na priliv i odliv deviza. Iako je bio organizaciono povezan sa Ministarstvom finansija, Ured je kroz svoj rad stekao potrebnu samostalnost, te se kako u odnosu na domaće tako i na strane subjekte afirmisao kao samostalna ustanova.

 

KLJUČNE REČI: Zakon, Ured, imovina, međunarodni sporazumi, arhivska građa, obeštećenja

 

 

THE INFLUENCE OF ARRANGEMENT OF CURRENT MATERIALS AND RECORDS OF THE OFFICE FOR THE PROTECTION OF YUGOSLAV ASSETS ABROAD TO THE USER-DEFINED FUNCTION

ABSTRACT: The Office for the Protection of Yugoslav Assets Abroad has been established at the Ministry of Finance of FNRY. The organizational connection between the Office and  the Ministry of Finance, resulted from the nature of work of the Office, namely from the fact that the tasks of the Office for the Protection of Yugoslav Assets Abroad reflected the inflow and outflow of foreign exchange. Although it was organizationally connected with the Ministry of Finance, the Office through its work gained the necessary independence, and, in relation to domestic and to foreign entities, established itself as an independent institution.

KEY WORDS: law, the Office, property, international agreements, archival material, recompensation.

Opširnije: Vladimir Jekić, UTICAJ SREĐENOSTI REGISTRATURSKE I ARHIVSKE GRAĐE UREDA ZA ZAŠTITU JUGOSLOVENSKE...

Рад је објављен у: Годишњак Историјског архива града Новог Сада, Година VIII, број 8, Петроварадин 2014, стр. 14-25.

Абстракт: Рад се бави проблематиком валоризације медицинске документације у Историјском архиву Пожаревац, али и валоризацијом медицинске документације уопште. Ова врста архивске грађе је специфична како по начину настајања, по масовности, по садржини, али и по значају и осетљивости података које садржи. У раду се износе проблеми, разматрају могућности и дају предлози за системско решавање заштите ове врсте документације.

Кључне речи: валоризација, медицинска документација, архивска грађа,

Историјски архив Пожаревац је 1985. године склопио са тада Сложеном  здравственом организацијом РО[1] Општа болница „Др Воја Дулић“ Пожаревац самоуправни споразум о заједничком извршавању послова и радних задатака у области пруезимања и заштите регистратурског материјала и архивске грађе која је настала радом РО Општа болница у Пожаревцу или се код ње налази по било ком основу.[2]  Архив се обавезао да Болници пружи помоћ у спровођењу и примени прописа који се односе на канцеларијско пословање и заштиту регистратурског материјала и архивске грађе  и то: да раднике који раде на канцеларијским пословима, пословима заштите регистратурског материјала и архивске грађе и архиваре упозна и тумачи им прописе из области архивистике, да са радницима Болнице учествује у изради и доношењу нормативног акта о канцеларијским и архиварским пословима и Листе категорија са роковима чувања документације која је настала радом Болнице; да Болници пружи стручну помоћ на заштити регистатурског материјала и архивске грађе за случај непосредне ратне опасности и у рату, да пружи непосредну стручну помоћ у циљу спровођења одредаба тада важећег Закона о заштити културних добара, Уредбе о вођењу архивске књиге и Упутства о поступку одабирања архивске грађе и излучивању безвредног регистратурског материјала и начину примопредаје архивске грађе, и то по питању евидентирања, класификације, означавања, архивирања и одабирања архивске грађе за трајно чување и излучивање безвредног регистратурског материјала ради уништавања; да од болнице преузме регистратурски материјал и архивску грађу која је настала од оснивања ове организације до 1975. године ради смештаја, чувања и одржавања у депоима архива, сређивања, евидентирања, означавања, архивирања, уписивања у архивску књигу, разграничења архивских фондова, излучивања безвредног регистатурског материјала, ради уништавања и одабирања архивске грађе за трајно чување; да преузети регистратурски материјал и архивску грађу чисти, одржава, обезбеђује од свих облика оштећења и уништења; да на захтев Болнице и трећих лица из преузете грађе и материјала издаје акте, предмете и документа ради даље обраде или задовољавања потреба грађана. Болница се обавезала да у смислу извршења ових обавеза помаже архиву у следећем: да се у свему придржава обавеза које произилазе из одредаба Закона о заштити културних добара и пратећих подзаконских аката, да на име услуга које архив обавља за болницу за сваки преузети метар дужни регистратурског материјала и архивске грађе сваке године уплати на жиро рачун архива износ од тадашњих 2170,00 динара; да Болница укупна средства уплаћује архиву до 31.12. текуће године у четири једнаке рате. Уговор је требало да се примењује док га једна од страна не откаже, а отказ је било могуће извршити на крају текуће године по извршавању обавеза од стране обе споразумне стране.  Неотказивањем се сматрало да је уговор продужен за наредну годину. 

Opširnije: Слободанка Цветковић, ПРОБЛЕМАТИКА ВАЛОРИЗАЦИЈЕ МЕДИЦИНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ...

   

ISSN (Online) 2683-3565  

   
© 2024 Arhivistika. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU General Public License.
© ARHIVISTIKA