Serbian English French German Italian Russian Spanish
   

 

        Abstrakt:  Za očuvanje javne arhivske građe  pravnih lica u stečaju, tzv. ,,stečajnih dužnika” podjednako su zainteresovani  radnici bankrotiranih preduzeća, arhivi  i organi stečajnog postupka. Radnici zbog podataka o radnom stažu, u cilju ostvarivanja prava na penziju  i za regulisanje stambenih pitanja. Nadležni arhivi zbog arhivske građe koja svedoči o nastanku, organizaciono strukturi  i osnovnoj delatnosti tvorca  arhivskog fonda, a stečajni upravnici zbog dokaza  u postupku privatizacije, prodatih objekata  stečajnog dužnika.

Analizirajući stanje javne arhivske građe preuzetih arhivskih fondova stečajnih dužnika  na području mesne nadležnosti kragujevačkog arhiva ,  autor je otvorio pitanje tzv. ,,stečajeva bez kapitala” I finansiranja primo-predaje poslovno-tehničke dokumentacije stečajnih dužnika, bez imovine.Ovo pitanje nije decidirano regulisano propisima o stečaju, a na njega trenutno nema odgovor arhivska služba u Srbiji, a ni organi stečajnog postupka.

KLJUČNE REČI :  Arhivi, zakon, stečajni dužnik, javna arhivska građa, stečajni upravnici…

Opširnije: Marija Todorović, Zaštita arhivske građe stečajnih dužnika na području Šumadije

Abstrakt: Nedovoljno jasna i precizna uputstva, zakonska i podzakonska akta,  koja arhivski delatnici mogu koristiti u svom radu, kada je u pitanju stanje i zaštita registraturne građe imalaca u tranziciji, dovode do činjenice da se zaštita  na terenu,  u registraturama u kojima je otvoren stečajni postupak, likvidacija ili je ostvarena privatizacija  „rade od slučaja do slučaja“.

Ključne reči: Tranzicija, stečaj, likvidacija, privatizacija, registratura, arhivski delatnici, nadzor.

          Postupak  tranzicije u svim republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, pa i u Republici Srbiji, u velikoj meri promenila je tokove  privrednih aktivnosti preduzeća.  Privatizacija, kao opšta pojava sa kraja dvadesetog veka, postala je sinonim za proces korenitih promena koje su se odvijale uporedo u svim segmentima jednog društva,  promene su bile vidljive u socijalnom, kulturnom, ekonomskom ali i u društveno političkom pogledu.

          U tranziciji, kao osnovnom procesu transformacije vlasničke strukture državnog u privatno vlasništvo, trebalo je da dođe do značajnih pozitivnih pomaka koji će doprineti promeni svojinskih odnosa u privredi i boljem svobuhvatnom stanju u društvu u celini. Međutim „opšta ocena srpske tranzicije je da je ona Republiku Srbiju proizvela u privredno devastiranu, kulturno izmenjenu i socijalno pauperizovanu državu. Dvadeset godina traženja pravog modela privatizacije, obeležio je nedostatak dobre volje da se ona i sprovede.“[1]

Opširnije: Jasmina Latinović, Stanje i zaštita arhivske građe imalaca u tranziciji (stečaj, likvidacija,...

Abstrakt: Ovaj rad se bavi pitanjem naknade u postupku prijema arhivske građe od strane stečajnog dužnika. U praksi arhivske službe pojavila su se i takva mišljenja  da arhivi svoje usluge ne treba da  naplaćuju prilikom preuzimanja dokumentacije. S druge strane, neki arhivi u Srbiji naplaćuju preuzimanje, formirajući cene usluga, koje, u dobroj meri, potcenjuju rad arhivista. Ovim se rad arhivista sveo na rad fizičkog radnika. Analiziraju se posledice različitih pristupa ovom problemu.

 Ključne reči: Stečaj, stečajni upravnik, preuzimanje, cena usluga preuzimanja, smeštaj u arhiv, nabavka opreme za dalje čuvanje.

Uvodne napomene

Arhivistička praksa u Srbiji, po pitanju prijema arhivske građe u postupku gašenja i likvidacije jednog privredno - pravnog subjekta, prilično je različita, što nije dobro i može da izazove i negativne konotacije.  Naime, Zakon o kulturnim dobrima[1] u članu 41 kaže da ,,odabrana, sređena i popisana arhivska građa, kao i registratuski materijal, nastali u radu organa, ustanova preduzeća i drugih pravnih lica, koji su ukinuti ili prestali sa radom, smatraju se dospelim za preuzimanje, ako niko nije preuzeo njihova prava i obaveze“. Zakonodavac je pred Arhive postavio jasnu i  nedvosmislenu normu. Interes društva i države je da arhivi sačuvaju svu arhivsku građu nastalu u radu privrednih subjekata, ali i drugih institucija koje stvaraju arhivsku građu.

Arhiv Užica je u potpunosti primenio ovu normu, stvorio je uslove za preuzimanje i ispunjava sve zahteve koji su upućeni od strane subjekata, koji se nalaze u postupku likvidacije. U okviru ovog je uspostavljena i praksa da se građa može preuzeti i u nesređenom stanju, što je u najvećem broju slučajeva tako.

Opširnije: Miroslav Dučić, Ekonomski efekti prijema građe u stečaju

   
© 2019 Arhivistika. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU General Public License.
© ARHIVISTIKA