Serbian English French German Italian Russian Spanish
   

Proizvođači metalne opreme za arhive  

   

Apstrakt: Rad ima za cilj  bliže upoznavanje arhivara u osnovnim školama sa pravima i obavezama  škola, kao stvaralaca dokumentacije, kao  i pružanje potrebnih instrukcija od strane Istorijškog arhiva, u cilju zaštite arhivske gradje i registraturskog materijala. Nastao je kao izvod iz predavanja u sklopu edukacije sekretara i arhivara osnovnih škola, koje su autorke održale 12.03.2015. god.  Akcenat je stavljen na:

· Znacaj edukacije arhivara u osnovnim školama

· Sagledavanje stanja sa terena, na osnovu nadzornih obilazaka stručne službe Istorijskog arhiva osnovnih škola na teritoriji Opštine Kruševac,

·  Prava i obaveze stvaraoca arhivske građe i registraturškog materijala tj. škola,odredjene Zakonom,

·  Zadatke i nadležnosti Arhiva, odnosno arhivskih radnika Službe za zaštitu arhivske građe i registraturškog materijala van arhiva u ovom slučaju u školama.

 

Kljucne reci: škola, arhivar, arhivska gradja, registraturski materijal, edukacija

Opširnije: Jelena Kovacevic, Danijela Miljkovic, Uloga i značaj stručne osposobljenosti arhivara u osnovnim...

 

        Abstrakt:  Za očuvanje javne arhivske građe  pravnih lica u stečaju, tzv. ,,stečajnih dužnika” podjednako su zainteresovani  radnici bankrotiranih preduzeća, arhivi  i organi stečajnog postupka. Radnici zbog podataka o radnom stažu, u cilju ostvarivanja prava na penziju  i za regulisanje stambenih pitanja. Nadležni arhivi zbog arhivske građe koja svedoči o nastanku, organizaciono strukturi  i osnovnoj delatnosti tvorca  arhivskog fonda, a stečajni upravnici zbog dokaza  u postupku privatizacije, prodatih objekata  stečajnog dužnika.

Analizirajući stanje javne arhivske građe preuzetih arhivskih fondova stečajnih dužnika  na području mesne nadležnosti kragujevačkog arhiva ,  autor je otvorio pitanje tzv. ,,stečajeva bez kapitala” I finansiranja primo-predaje poslovno-tehničke dokumentacije stečajnih dužnika, bez imovine.Ovo pitanje nije decidirano regulisano propisima o stečaju, a na njega trenutno nema odgovor arhivska služba u Srbiji, a ni organi stečajnog postupka.

KLJUČNE REČI :  Arhivi, zakon, stečajni dužnik, javna arhivska građa, stečajni upravnici…

Opširnije: Marija Todorović, Zaštita arhivske građe stečajnih dužnika na području Šumadije

Abstrakt: Nedovoljno jasna i precizna uputstva, zakonska i podzakonska akta,  koja arhivski delatnici mogu koristiti u svom radu, kada je u pitanju stanje i zaštita registraturne građe imalaca u tranziciji, dovode do činjenice da se zaštita  na terenu,  u registraturama u kojima je otvoren stečajni postupak, likvidacija ili je ostvarena privatizacija  „rade od slučaja do slučaja“.

Ključne reči: Tranzicija, stečaj, likvidacija, privatizacija, registratura, arhivski delatnici, nadzor.

          Postupak  tranzicije u svim republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, pa i u Republici Srbiji, u velikoj meri promenila je tokove  privrednih aktivnosti preduzeća.  Privatizacija, kao opšta pojava sa kraja dvadesetog veka, postala je sinonim za proces korenitih promena koje su se odvijale uporedo u svim segmentima jednog društva,  promene su bile vidljive u socijalnom, kulturnom, ekonomskom ali i u društveno političkom pogledu.

          U tranziciji, kao osnovnom procesu transformacije vlasničke strukture državnog u privatno vlasništvo, trebalo je da dođe do značajnih pozitivnih pomaka koji će doprineti promeni svojinskih odnosa u privredi i boljem svobuhvatnom stanju u društvu u celini. Međutim „opšta ocena srpske tranzicije je da je ona Republiku Srbiju proizvela u privredno devastiranu, kulturno izmenjenu i socijalno pauperizovanu državu. Dvadeset godina traženja pravog modela privatizacije, obeležio je nedostatak dobre volje da se ona i sprovede.“[1]

Opširnije: Jasmina Latinović, Stanje i zaštita arhivske građe imalaca u tranziciji (stečaj, likvidacija,...

   

ISSN (Online) 2683-3565  

   
© 2023 Arhivistika. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU General Public License.
© ARHIVISTIKA