Serbian English French German Italian Russian Spanish
   

Prijatelji Arhivistike  

   

Proizvođači metalne opreme za arhive  

   

 

 

 1. Б. Лекић, Архивистика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2006.

 2. Мср Јасмина Живковић, Заштита архивске грађе ван архива у Браничевском округу, Историјски архив Пожаревац, Пожаревац 2013.

 3. Rječnik arhivske terminologije, Zagreb 1972.

 4. И. Брук, Љ. Поповић, Архивистика, Београд, 1986.

 5. В. Радосављевић, Р. Петровић, Конзервација и рестаурација архивске и библиотечке грађе и музејских предмета од текстила и коже, Београд, 2000.

 6. Архивистички терминолошки речник, Београд 1975.

 7. Б. Радовановић, Огледи из архивистике, Крагујевац, 2010.

 8. Јелена Вилус, Правна заштита културних добара

 9. Т. Мишић (приређивач), Модернизација канцеларијског и архивског пословања у регистратурама, Београд, 2010.

 10. J. Ivanović, Priručnik iz arhivistike, I deo, Zagreb, 2010.

 11. B. Stulli (urednik), Priručnik iz arhivistike, Zagreb, 1977.

 12. A. Kožar, Arhivistika u teoriji i praksi, Tuzla, 2005.

 13. I. Karaman, Studije i prilozi iz arhivistike, Zagreb, 1993.

 14. Rječnik arhivske terminologije Jugoslavije, Zagreb,1972.

 15. V. Žumer, Valorizacija dokumentarnega gradiva za zgodovino, znanosт in kulturo, Ljubljana, 1995.

 16. Анатољак, др. Стјепан, Помоћне историјске науке, „Пролетер“, Краљево, 1971. Архивска техника, приредио Жонтар, Јоже, Архивско друштво Словеније, Љубљана, 1972.

 17. Беуц, Др Иван, Архивистика – Предавања др Ивана Беуца на архивистичком течају у Загребу 1968. године, Архив Хрватске, Загреб, 1968;

 18. Беуц, Др Иван, Основи регистратуре у теорији и пракси, Предавања др Ивана Беуца на постдипломском студију за библиотекарство, документацију и информационе знаности Свеучилишта у Загребу, Архив Војводине, Сремски Карловци, 1973.

 19. Brenneke A., Archivkunde Ein Beitrag zur Theorie und Geschichte des europaischen Archivwesens learbeitet nach Vorlesungsnachschriften und Nachlasspapieren und erganat von Wolfgang Leesch, Leipzig, 1953. (Делимично преведено за интерну употребу)

 20. Вилфан, Сергеј и Жонтар, Јоже, Архивистика, Архивско друштво Словеније, Љубљана, 1973.

 21. Гилер, Б. Олга, Приручник за заштиту архивске грађе ван архива, Друштво архивских радника СРЦГ, Заједница архива Црне Горе и Општински архив Титограда, Титоград, 1983.

 22. Duranti, Luciana, I documenti archivistici. La gestione dell’ archivio da parte dell ente produttore, Roma, 1997. Превод: Архивски записи. Теорија и пракса, превели Мате Крижман и Јосип Колановић, Хрватски државни архив, Загреб, 2000.

 23. Enders, Gerhart, Archivverwaltungslehre, veb Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1967. Превод: Послови у архиву, превела Јелена Аћимовић-Марић, Заједница архива Србије, Београд, 1981.

 24. Из архивистике Приручник за службенике архива, Државни архив НР Србије и Сталног стручног  течаја за архивске помоћнике, Београд, 1959.

 25. Jenkinson Hilary, Manual of Archiv Administration, Oxford 1922 (издања Лондона 1937. и 1966)

 26. Casanova, Eugenio, Archivistica, 20 edizione, Torino, 1966. (Делимично преведено за интерну употребу).

 27. Manuel d’ archivistque. Theorie et pratique des Archives publiques en France. Ouvrage elabore par l’ Association des archivistes francais, Paris, 1970. Превод: др. Радмила Поповић-Петковић, Заједница архива Србије, Београд, 1982.

 28. Приручник из архивистике, Савез архивистичких радника Југославије, Загреб, 1977. године

 29. Теори и практика архивскога дела СССР. Под редакцие проф. Л.А. Никифорова и доц. Г.А. Белова. Издателство, Виша школа, Москва, 1966. Превод: Теорија и пракса архивске службе СССР. Превела Мира Дајић, Заједница архива Србије, Београд, 1976.

 30. Schellenbeg, T. R., Modern archives. Principles and tehniques, Chicago, 1957. Превод: Модерни архиви. Принципи и техника рада. Превели: Саво Давидовић и Крешимир Немет, Београд 1968.

 31. Архивски фондови и збирке У СФРЈ. СР Србија, Савез друштава архивских радника Југославије, Београд 1978.

 32. Архивски фондови и збирке у СФРЈ. САП Војводина, Савез друштава архивских радника Југлславије Београд, 1977.

 33. Архивски фондови и збирке у СФРЈ. САП Косово, Савез архивских радника Југославије, Београд, 1986.

 34. Архивско веће при Архиву Србије 1967-1973. Стручна упутства и препоруке Архивског већа, приреедио Ћировић, Драган, Архив Србије ,Београд, 1974.

 35. Бранковић З., Канцеларијско пословање државних органа и радних организација, Загреб 1970 (III измењено и допуњено издање)

 36. Државна архива Народне Републике Србије 1900-1950, Београд, 1951.

 37. Збирка прописа из архивске делатности, приредио Павић, Јован, Савез архивских радника Југославије, Савет за научноистраживачки рад, Београд 1987.

 38. M.Ф. Петровић и др., Заштита и валоризација медицинске документације, Архив Србије, Београд, 1995.

 ЧЛАНЦИ[

 1. А. Ђуровић, Архиви у Европи. Торре до Томбо, Национални архив Поругала у Лисабону, Шумадијски анали, 5, Крагујевац, 2009, 179-189.

 2. Д. Гавриловић, Историјска белешка, Архивски преглед, 1-2, Београд, 1973, 11-16.

 3. С. Аџић, Архивистика и усмени извори, Архив, 1-2, 2003, 48-52.

 4. Д. Гавриловић: Методологија шкартирања, Архивски преглед, 1-2, Београд 1966, 25-35.

 5. Б. Драшкић, Критеријуми за утврђивање појма стваралаца архивске грађе-регистратура, Архивист,  1-2, Београд, 1986.

 6. С. Ђурић, Појам личног фонда и збирке и формирање збирке „Вариа“, Архивски преглед, 1, 1969, 63-69.

 7. Н. Јоветић, Оштећења архивске грађе и књига изазвана гљивама и мере за њихово спречавање и санацију, Архив, бр. 3, Београд, 2002, 60-71.

 8. Б. Лекић, Упутство за сређивање архивске грађе Савеза комуниста Београда, Архивски преглед,  1-2, Београд 1965;

 9. Б. Лекић, Методологија прикупљања и врсте мемоарске грађе , Архивист, 1-4, 1966-67;

 10. Б. Лекић, Неке особености документарне и мемоарске грађе, Ахивист,  бр. 1-4, 1966-67;

 11. Б. Лекић, Послератни развој система заштите архивске грађе и регистратурског материјала ван архива и даљи правци развоја у СР Србији, Архивски преглед 1-2, 1974;

 12. Б. Лекић, Неке опште карактеристике грађе и општи принципи и методи рада на сређивању грађе друштвено-политичких организација, Архивски преглед, бр. 1-2, 1975;

 13. Б. Лекић, Развој архивске службе у СР Србији без покрајина, Аривски преглед, бр. 1-2, Београд 1976;

 14. Б. Лекић, Сређивање архивксих фондовапо принципу слободне провенијенције, Десети конгрес архивских радника Југослваије, Савез друштава архивских радника Југославије, Струга, 27-29, IX 1980;

 15. Б. Лекић, Израда инвентара за фондове сређене по принципу слободне провенијенције,  Десети конгрес архивских радника Југославије, Савез друштава архивских радника Југославије, Струга, 27-29, IX 1980;

 16. Б. Лекић, Теоретско-практично сагледавање сређивања грађе фондова по принципу слободне провенијенције и израда инвентара, Билтен Архива Југославије, бр. 4, 1982.

 17. Б. Лекић, Прва и друга фаза обраде архивске грађе настале после 1945, Содобни архиви, Марибор, 1985;

 18. Б. Лекић, Валоризација архивске грађе, Архивист, бр. 1-2, Београд 1986;

 19. Б. Лекић, Научноистраживачки рад у архивима, Архивски преглед, бр. 1-2, Београд 1992-1993.

 20. Б. Лекић, Архивско законодавство Југослаивије, Архивски преглед, бр. 1-4, 1996;

 21. М. Милошевић, Научна компонента у архивском раду, Архивист, бр. 1-2, Београд 1984, 80-82.

 22. С. Недић, Културнопрпагандна делатност архива, Архивски преглед, 1-2, Београд, 1974, 37.

 23. О. Порубовић-Видовић, Дигитализација – изазов данашњице, потреба будућности, Архив, бр. 2, Београд, 2001, 50-62.

 24. Т. Поповић, С. Ђурић, Лични фондови, Архивски алманах, бр. 4, Београд, 1962, 206-214.

 25. Р. Поповић-Петровић, Неки технички проблеми при сређивању и обради личних и породничних ахрива, Ахривист, 1-2, 1960, 28-36.

 26. В. Стули, О валоризацији и категоризацији архивске грађе, Архивски вјесник, XIII, Загреб, 1970, 463-485.

 27. В. Стули, О културно-просветној делатности архивских установа, Архивист, 3-4, 1959, 15-29.

 28. И. Филиповић, Начела научнокритичког објављивања архивксих докумената, Архивски вјесник, 15, 1972, 127-210.

 Види још Стручни радови (избор на сајту Архивистика)...

Види још...(Извор: Архив Југославије)

ЧАСОПИСИ...   

ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКА АКТА

СТРУЧНА УПУТСТВА...

СТРУЧНИ СТАНДАРДИ...

РЕЧНИК АРХИВСКЕ ТЕРМИНОЛОГИЈЕ ДРУШТВА АМЕРИЧКИХ АРХИВИСТА

ВИШЕЈЕЗИЧНИ РЕЧНИК АРХИВСКЕ ТЕРМИНОЛОГИЈЕ МЕЂУНАРОДНОГ АРХИВСКОГ САВЕТА

РЕЧНИК ТЕРМИНА У ЧЕСТОЈ УПОТРЕБИ КОД МЕЂУНАРОДНОГ АРХИВСКОГ САВЕТА

Серија чланака о заштити различитих врста докумената, дигитализацији, условима чувања, понашању у ванредним ситуацијама, начину складиштења, чувања и руковања архивском грађом, реформатирању и друго. Извор: Northeast Document Conservation Center

 

 


[1] Од р.бр. 13. до 35.  преузето из: Б. Лекић, Архивистика, Београд, 2006,  стр. 300-309.

[2] Од р. бр. 3. до 28. преузето из: Б. Лекић, Архивистика, Београд, 2006,  стр. 300-309.

   

ISSN (Online) 2683-3565  

   

YouTube  

   

Facebook  

   

SlideShare  

   
© 2024 Arhivistika. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU General Public License.
© ARHIVISTIKA