Serbian English French German Italian Russian Spanish
   

Prijatelji Arhivistike  

   

Proizvođači metalne opreme za arhive  

   

 

 

      Верзије Закона о архивској грађи и архивској служби

 

Старији закони и прописи:

 • Закон о државној архиви  (1898)

 • Закон о државних архивима НР Србије (1951)....

 • Закон о архивској грађи и архивској служби (1976)...

 • Закон о заштити културних добара (1977)

 • Закон о изменама и допунама Закона о заштити културних добара (1981)...

 • Закон о културним добрима (1990)...

 • Правилник о оснивању и задацима стручних савета при државним архивима (1952)

 • Правилник о условима за стицање стручних звања у архивској делатности Србије (1977)...

 • Правилник о ближим условима за почетак рада организација заштите културних добара (1981)...

 • Правилник о техничкој заштити архивске и филмске грађе у архивима Србије (1982)...

 • Правилник о подацима који се уписују у регистре, начин виђења регистра и централног регистра архивске грађе и о документацији о овим културним добрима која се образује и чува уз регистре (1982)...

 • Правилник о програму и начину полагања стручног испита радника у организацијама заштите културних добара (1987)...

 


Стратегија развоја културе Републике Србије од 2020. до 2029. године


Закон о архивској грађи и архивској делатности, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2020


Закон о културном наслеђу, Службени гласник Републике Србије бр. 129/2021

Закон о култури, Службени гласник Републике Србије, 72/09, 13/16, 30/16, испр. 6/2020, 47/2021, 78/2021  

Закон о културним добрима, Службени гласник Републике Србије,  71/94, 99/11, 6/2020, 35/2021  


Правилник о обрасцу архивске књиге (Службени гласник Републике Србије, 34/2022)

Правилник о ближим условима за обезбеђење одговарајућег простора и опреме за смештај и заштиту архивске грађе и документарног материјала код ствараоца и имаоца архивске грађе и документарног материјала, Службени гласник Републике Србије, бр. 111/2021


Уредба о јединственим техничко-технолошким захтевима и процедурама за чување и заштиту архивске грађе и документарног материјала у електронском облику, Службени гласник Републике Србије, бр. 107/2021

Правилник о ближим условима и начину стицања виших стручних звања у архивској делатности, Службени гласник Републике Србије бр. 97/2021

Правилник о обрасцу и начину коришћења службене легитимације овлашћеног лица за вршење стручног надзора у заштити архивске грађе и документарног материјала ван архива, Службени гласник Републике Србије,  бр. 24/2021


Правилник о условима и начину ревизије архивских фондова и збирки, Службени гласник Републике Србије, бр. 29/2021
 

Правилник о ближим мерама заштите архивске грађе, Службени гласник Републике Србије, бр. 29/2021


Смернице за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији 


Правилник о ближим условима за дигитализацију културног наслеђа, Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2018 


 

Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, Службени гласник Републике Србије 94/2017

 


 

Закон о електронској управи, Службени гласник Републике Србије, бр. 27/18 

Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе, Служени гласник Републике Србије, бр. 40/2010, 42/2017 


Упутство о електронском канцеларијском пословању органа државне управ, Службени гласник Републике Србије, бр. 102/2010 


Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе, Службени гласник Републике Србије, бр. 21/2020, 32/2021


 

Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе, Службени гласник Републике Србије, бр. 20/2022

 

Закон о печату државних и других органа, Службени гласник Републике Србије, бр. 101/2007, 49/2021

 

Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Репбулике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправe, Службени гласник Републике Србије, бр. 105/2017 

Закон о библиотечкој и информационој делатности, Службени гласник Републике Србије, бр. 52/2011, 78/2021

Закон о старој и реткој библиотечкој грађи, Службени гласник Републике Србије, бр. 52/2011 
Закон о општем управном поступку, Службени гласник Републике Србије, бр. 18/2016, 95/2018 

Закон о враћању имовине црквама и верским заједницам, Службени гласник Републике Србије, бр. 46/2006  

Закон о класификацији делатности, Службени гласник Републике Србије, бр. 104/2009 


Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Службени гласник Републике Србије бр. 120/04, 104/09, 36/2010 


Закон о заштити података о личности,  Службени глансик Републике Србије, бр. 87/2018


Одлука о утврђивању архивске грађе од изузетног значаја која се чува у архивима, Службени гласник Републике Србије, бр. 42/1998 


 

Уредба о категоријама регистратурског материјала са роковима чувања, Службени гласник Републике Србије, бр. 44/1993 


Одлука о установљењу Дана архива у Србији (25. новембар 1995. године, објављено у: Архивски преглед, бр. 1-4, 1996-1997) 


Статут задужбине Ђурђа, Данице и Јованке Јеленић ПРОПИСИ О АРХИВИМА ПРЕ СТУПАЊА НА СНАГУ ЗАКОНА О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ И АРХИВСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Упутство о поступку одабирања архивске грађе и излучивању безвредног регистратурског материјала и о начину примопредаје архивске грађе (Службени гласник РС,  47/81)

Упутство о начину вођења и коришћења архивске књиге (Службени гласник РС, 47/81) 

Решење о утврђивању територије архива (Службени гласник РС, 7/1996) 

Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа зашитте културних добара (Службени гласник РС  21/95)

Правилник о програму стручног испита у области делатности заштите културних добара и начину његовог полагања (Службени глансик РС 11/96, 15/96)

Правилник о условима за стицање стручних звања

Програм стручне обуке волонтера у Архиву Србије 

 

Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе, Службени гласник Републике Србије, бр. 10/1993, 14/1993, 67/2016, 3/2017 

 


 

 АРХИВСКИ ПРОПИСИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДО 1990. ГОДИНЕ


 АРХИВСКО ЗАКОНОДАВСТВО ЈУГОСЛАВИЈЕ ДО 1974. ГОДИНЕ


  Верзије Закона о архивској грађи и архивској служби

Предлог закон о архивској грађи и архивској служби 

Нацрт закон о  архивској грађи и архивској служби (2009) 

Нацрт закон о архивској грађи и архивској служби (2014)

Нацрт закон о архивској грађи и архивској делатности (2018)  


 

 Преглед старијих закона и прописа доступних на интернету

Уредба о листи категорија регистратурског материјала и о одабирању и примопредаји архвиске грађе Савезне Републике Југославије (1999) 

Закон о електронском документу (2009)

Уредба о канцеларијском пословању органа дрђавне управе (1992)

Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе (1993)

 

Zakon o državnoj arhivi

Закон о државној архиви  (1898)

 

   

ISSN (Online) 2683-3565  

   

YouTube  

   

Facebook  

   

SlideShare  

   
© 2023 Arhivistika. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU General Public License.
© ARHIVISTIKA