Serbian English French German Italian Russian Spanish
   

Prijatelji Arhivistike  

   

Proizvođači metalne opreme za arhive  

   

 

 

Закон о раду ("Службени гласник РС" бр. 24 од 15. марта 2005, 61 од 18. јула 2005, 54 од 17. јула 2009, 32 од 8. априла 2013, 75 од 21. јула 2014, 13 од 24. фебруара 2017 - УС, 113 од 17. децембра 2017, 95 од 8. децембра 2018 - Аутентично тумачење)


 

 

 

 

Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 3 од 12. јануара 2022.)

Посебан колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе  (Службени гласник рС, број 114/2023)


 

 

Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 44 од 19. јула 2001, 15 од 15. марта 2002 - др. уредба, 30 од 6. јуна 2002, 32 од 11. јуна 2002 - исправка, 69 од 25. децембра 2002, 78 од 21. новембра 2002, 61 од 13. јуна 2003, 121 од 09. децембра 2003, 130 од 29. децембра 2003, 67 од 11. јуна 2004, 120 од 05. новембра 2004, 5 од 21. јануара 2005, 26 од 21. марта 2005, 81 од 23. септембра 2005, 105 од 28. новембра 2005, 109 од 09. децембра 2005, 27 од 31. марта 2006, 32 од 14. априла 2006, 58 од 7. јула 2006, 82 од 29. септембра 2006, 106 од 24. новембра 2006, 10 од 26. јануара 2007, 40 од 8. маја 2007, 60 од 29. јуна 2007, 91 од 5. октобра 2007, 106 од 16. новембра 2007, 7 од 18. јануара 2008, 9 од 25. јануара 2008, 24 од 7. марта 2008, 26 од 14. марта 2008, 31 од 28. марта 2008, 44 од 24. априла 2008, 54 од 23. маја 2008, 108 од 25. новембра 2008, 113 од 12. децембра 2008, 79 од 28. септембра 2009, 25 од 21. априла 2010, 91 од 3. децембар 2010, 20 од 25. марта 2011, 65 од 2. септембра 2011, 100 од 29. децембра 2011, 11 од 14. фебруара 2012, 124 од 29. децембра 2012, 8 од 25. јануара 2013, 4 од 17. јануара 2014, 58 од 3. јуна 2014, 113 од 17. децембра 2017 - др. закон, 19 од 5. марта 2021, 48 од 13. маја 2021.)


 

 

 

 

 

 

Уредба о шифарнику радних места ("Службени гласник РС", број 12 од 12. фебруара 2016.)


 

 

 

 

Каталог радних места 


 

 

 

 Закон о систему плата запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 18 од 1. марта 2016, 108 од 29. децембра 2016, 113 од 17. децембра 2017, 95 од 8. децембра 2018, 86 од 6. децембра 2019, 157 од 28. децембра 2020.) 


 

 

 

 

Закон о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих
лица код корисника јавних средстава
  ("Службени гласник РС", бр. 68 од 4. августа 2015, 79 од 14. септембра 2015 - исправка)


 

 

 

Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
 ("Службени гласник РС", бр. 113 од 20. децембра 2013, 21 од 22. фебруара 2014, 66 од 29. јуна 2014, 118 од 30. октобра 2014, 22 од 27. фебруара 2015, 59 од 2. јула 2015, 62 од 30. августа 2019, 50 од 3. априла 2020.)


 

 

 

 

Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru


 

 

 

 

Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору


 

 

 

Закон о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18 од 1. марта 2016, 95 од 8. децембра 2018 – Аутентично тумачење, 2 од 13. јануара 2023 – УС)


 

 

 

Закон о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, број 91 од 24. децембра 2019.)


 

 

 

 

Закон о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС", бр. 101 од 21. новембра 2005, 91 од 5. новембра 2015, 113 од 17. децембра 2017 - др. закон)


 

 

Закон о  спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“, брoj 36 од 28. маја 2010.)


 

 

 

 

Закон о мирном решавању радних спорова ("Службени гласник РС", бр. 125 од 22. новембра 2004, 104 од 16. децембра 2009, 50 од 29. јуна 2018.)


 

 

 

 

Закон о ауторским и сродним правима („Службени гласник РС“, бр. 104 од 16. децембра 2009, 99 од 27. децембра 2011, 119 од 17. децембра 2012, 29 од 18. марта 2016 - УС, 66 од 18. септембра 2019.)


 

 

 

 

Закон о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник РС", бр. 34 од 2. априла 2003, 64 од 7. јуна 2004 - УС84 од 24. јула 2004 - др. закон, 85 од 6. октобра 2005, 101 од 21. новембра 2005 - др. закон, 63 од 21 јула 2006 - УС, 5 од 22. јануара 2009, 107 од 23. децембра 2009, 30 од 7. маја 2010 - др. закон, 101 од 29. децембра 2010, 93 од 28. септембра 2012, 62 од 16. јула 2013, 108 од 6. децембра 2013, 75 од 21. јула 2014, 142 од 25. децембра 2014, 73 од 29. септембра 2018, 46 од 26. јуна 2019 - УС, 86 од 6. децембра 2019, 62 од 17. јуна 2021, 125 од 12. новембра 2022, 138 од 12. децембра 2022. )

 

 


 

 

   

ISSN (Online) 2683-3565  

   

YouTube  

   

Facebook  

   

SlideShare  

   
© 2024 Arhivistika. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU General Public License.
© ARHIVISTIKA