Serbian English French German Italian Russian Spanish
   

Prijatelji Arhivistike  

   

Proizvođači metalne opreme za arhive  

   

 

Закон о архивској грађи и архивској делатности, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2020


Закон о културном наслеђу, Службени гласник Републике Србије бр. 129/2021

Закон о култури, Службени гласник Републике Србије, 72/09, 13/16, 30/16, испр. 6/2020, 47/2021, 78/2021  

Закон о културним добрима, Службени гласник Републике Србије,  71/94, 99/11, 6/2020, 35/2021  

Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе, Службени гласник Републике Србије, бр. 21/2020, 32/2021, 14/2023 - пречишћен текст


Уредба о класификацији документарног материјала са роковима чувања, Службени гласник Републике Србије, 14/2023


Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе, Службени гласник Републике Србије, бр. 20/2022


Правилник о обрасцу архивске књиге, Службени гласник Републике Србије, 34/2022 


Правилник о ближим условима за обезбеђење одговарајућег простора и опреме за смештај и заштиту архивске грађе и документарног материјала код ствараоца и имаоца архивске грађе и документарног материјала (Службени гласник Републике Србије, бр. 111/2021)


Уредба о јединственим техничко-технолошким захтевима и процедурама за чување и заштиту архивске грађе и документарног материјала у електронском облику, Службени гласник Републике Србије, бр. 107/2021; 94/2022; 116/2023;

Правилник о ближим условима и начину стицања виших стручних звања у архивској делатности, Службени гласник Републике Србије бр. 97/2021

Правилник о обрасцу и начину коришћења службене легитимације овлашћеног лица за вршење стручног надзора у заштити архивске грађе и документарног материјала ван архива, Службени гласник Републике Србије,  бр. 24/2021


Правилник о условима и начину ревизије архивских фондова и збирки, Службени гласник Републике Србије, бр. 29/2021
 

Правилник о ближим мерама заштите архивске грађе, Службени гласник Републике Србије, бр. 29/2021


Смернице за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији 


Правилник о ближим условима за дигитализацију културног наслеђа (Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2018) 


Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању (Службени гласник Републике Србије 94/2017)

Подзаконски акти Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању (Преузето са сајта Канцеларије за информационе технологије и електронску управу)

Уредба о условима за пружање квалификованих услуга од поверења

Уредба о ближем уређењу услова које морају да испуне шеме електронске идентификације за одређене нивое поузданости

Уредба о условима за припрему документа за поуздано електронско чување и форматима документа који су погодни за дуготрајно чување

Правилник о условима које морају да испуњавају квалификовани електронски сертификати

Правилник о условима које мора да испуњава квалификовано средство за креирање електронског потписа односно печата и условима које мора да испуњава именовано тело

Правилник о Регистру пружалаца квалификованих услуга од поверења

Правилник о Регистру квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских печата

Правилник о Регистру пружалаца услуга електронске идентификације и шема електронске идентификације

Правилник о изгледу, саставу, величини и дизајну знака поузданости за квалификоване услуге од поверења

 

Закон о информационој безбедности

Закон о информационој безбедности

Подзаконски акти Закона о информационој безбедности

Уредба о ближем садржају акта о безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја, начину провере и садржају извештаја о провери безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја

Уредба о ближем уређењу мера заштите информационо-комуникационих система од посебног значаја

Уредба о утврђивању Листе послова у областима у којима се обављају делатности од општег интереса и у којима се користе информационо-комуникациони системи од посебног значаја

Правилник о ближим условима за упис у Евиденцију посебних центара за превенцију безбедносних ризика у информационо-комуникационим системима

 

Стратегије

Програм развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2020. до 2022. године са Акционим планом за његово спровођење

Стратегија развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период 2020–2025. година („Службени гласник РС“ број 96/2019)

Акциони план за период 2020–2022. године за примену Стратегије развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период 2020–2025. година („Службени гласник РС“ број 81/2020)

Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године

Стратегија развоја информационе безбедности у Републици Србији за период од 2017. до 2020. године


Закон о електронској управи (Службени гласник Републике Србије, бр. 27/18) 


Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе (Служени гласник Републике Србије, бр. 40/2010, 42/2017) 


Упутство о електронском канцеларијском пословању органа државне управe (Службени гласник Републике Србије, бр. 102/2010) 


Закон о печату државних и других органа (Службени гласник Републике Србије, бр. 101/2007, 49/2021)


Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Репбулике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправe (Службени гласник Републике Србије, бр. 105/2018) 


Закон о библиотечкој и информационој делатности (Службени гласник Републике Србије, бр. 52/2011, 78/2021)

Закон о старој и реткој библиотечкој грађи(Службени гласник Републике Србије, бр. 52/2011) 
Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Србије, бр. 18/2016, 95/2018) 

Закон о враћању имовине црквама и верским заједницам (Службени гласник Републике Србије, бр. 46/2006)  

Закон о класификацији делатности, Службени гласник Републике Србије, бр. 104/2009 


Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Службени гласник Републике Србије бр. 120/04, 104/09, 36/2010 


Закон о заштити података о личности,  Службени гласник Републике Србије, бр. 87/2018

Одлука о утврђивању архивске грађе од изузетног значаја која се чува у архивима у Србији, Службени гласник СРС, 18/1979

Одлука о утврђивању архивске грађе од изузетног значаја која се чува у архивима, Службени гласник Републике Србије, бр. 42/1998   

Листа архивске грађе од изузетног значаја која се чува у архивима (1998)


Одлука о установљењу Дана архива у Србији (25. новембар 1995. године, објављено у: Архивски преглед, бр. 1-4, 1996-1997)


Статут задужбине Ђурђа, Данице и Јованке Јеленић


 Стратегија развоја културе Републике Србије од 2020. до 2029. године (НАЦРТ)


Закључак Владе РС о Стратешким приоритетима развоја културе Републике Србије од 2021. до 2025. године 


 

 

 

 


ПРОПИСИ О АРХИВИМА, АРХИВСКОЈ ГРАЂИ И РЕГИСТРАТУРСКОМ (ДОКУМЕНТАРНОМ) МАТЕРИЈАЛУ И КАНЦЕЛАРИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ПРЕ СТУПАЊА НА СНАГУ ЗАКОНА О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ И АРХИВСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Упутство о поступку одабирања архивске грађе и излучивању безвредног регистратурског материјала и о начину примопредаје архивске грађе (Службени гласник РС,  47/81)

Упутство о начину вођења и коришћења архивске књиге (Службени гласник РС, 47/81) 

Решење о утврђивању територије архива (Службени гласник РС, 7/1996) 

Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа зашитте културних добара (Службени гласник РС  21/95)

Правилник о програму стручног испита у области делатности заштите културних добара и начину његовог полагања (Службени глансик РС 11/96, 15/96)

Правилник о условима за стицање стручних звања

Програм стручне обуке волонтера у Архиву Србије 

Уредба о категоријама регистратурског материјала са роковима чувања, Службени гласник Републике Србије, бр. 44/1993 

Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе, Службени гласник Републике Србије, бр. 10/1993, 14/1993, 67/2016, 3/2017 

 


 

 АРХИВСКИ ПРОПИСИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДО 1990. ГОДИНЕ


 АРХИВСКО ЗАКОНОДАВСТВО ЈУГОСЛАВИЈЕ ДО 1974. ГОДИНЕ


  Верзије Закона о архивској грађи и архивској служби

Предлог закон о архивској грађи и архивској служби 

Нацрт закон о  архивској грађи и архивској служби (2009) 

Нацрт закон о архивској грађи и архивској служби (2014)

Нацрт закон о архивској грађи и архивској делатности (2018)  


 

 Преглед старијих закона и прописа доступних на интернету

Уредба о листи категорија регистратурског материјала и о одабирању и примопредаји архвиске грађе Савезне Републике Југославије (1999) 

Закон о електронском документу (2009)

Уредба о канцеларијском пословању органа дрђавне управе (1992)

Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе (1993)

 

Zakon o državnoj arhivi

Закон о државној архиви  (1898)

 

   

ISSN (Online) 2683-3565  

   

YouTube  

   

Facebook  

   

SlideShare  

   
© 2024 Arhivistika. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU General Public License.
© ARHIVISTIKA