Serbian English French German Italian Russian Spanish
   

Proizvođači metalne opreme za arhive  

   

Законом о архивској грађи и архивској делатности, члановима 40-43, регулисана је област коришћења архивске грађе у различите сврхе у архивима.

У члану 40 је наведено шта треба да садржи захтев за коришћење архивске грађе, као и да  о одобрењу за коришћење архивске грађе решењем одлучује директор архива или лице које он овласти. По жалбама против решења у другом степену одлучиваће Министарство.

Чланом 41 прописани су услови  и начин коришћења архивске грађе, а чланом 42 издавање уверења, оверених копија и преписа докумената који се чувају у архиву, а који имају доказну снагу јавне исправе у складу са Законом о општем управном поступку.

Чланом 43 предвиђени су разлози када се архивска грађа не даје на коришћење.

Новост је, дакле,  доношење решења о сваком појединачном захтеву за истраживање. У вези с тим, секретар Историјског архива Зрењанин, дипл. правник Ружица Цветић понудила је предлог обрасца Решења којим се одобрава и образац Решења којим се не одобрава коришћење архивске грађе.

 

ПРЕДЛОГ ОБА РЕШЕЊА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

 

 

I

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ _____________

Број:

Датум:

Место:

       На основу члана 40.став 3. Закона о архивској грађи и архивској делатности ('Службени гласник Републике Србије“ бр. 6/2020), члана ______ Статута Историјског архива ___________ и захтева ______________________ (навести подносиоца и број и датум под којим је заведен) да се одобри коришћење архивске грађе, директор Историјског архива ___________доноси

Р Е Ш Е Њ Е

KOJИM СЕ ОДОБРАВА КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

       Одобрава се __________________________________ (навести подносиоца) коришћење архивске грађе у Историјском архиву ________________, садржане у архивском фонду (навести назив или ознаку фонда) ______________________________________________________________, ради:

 •       службене потребе;
 •       научног и стручног истраживања и публиковања;
 •        потреба наставе;
 •       приређивања изложбе;
 •       остваривања или заштите личних права и
 •       друго.

Архив ће за корисника обезбедити коришћење тражене архивске грађе, бесплатно, уз обавезу корисника да у свему поступа у складу са Правилником о коришћењу архивске и библиотечке грађе са којим је упознат пре отпочињања коришћења архивске грађе.                                                                                                                                                  
     Корисник архивске грађе је одговоран за повреду јавних интереса, односно приватности, као и повреду права и интереса лица, насталих услед коришћења архивске грађе.

О б р а з л о ж е њ е

        Именована странка обратио/ла се захтевом за коришћење архивске грађе број ___________ од ________садржане у архивском фонду ____________________________. Како Историјски архив _________________ чува архивску грађу коју странка жели да истражује/користи и за то не постоје законска ограничења, донето је Решење као у диспозитиву.

         Правна поука: Против овог Решења странка има право да поднесе жалбу Министарству културе и јавног информисања у року од 15 дана од дана достављања.                                                                                              

Доставити:

1) кориснику и

2) архиви 

                                                                                                                                                                                                   ДИРЕКТОР                                                                                                    
                                                                                                                                                                                            _________________

 

                                   II                                                                                 

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ _____________

Број:

Датум:

Место:

         На основу члана 40.став 3. а у вези са чланом 43.став 1. Закона о архивској грађи и архивској делатности (Службени гласник Републике Србије“ бр. 6/2020), члана _____ Статута Историјског архива ____________ и захтева _______________________да се одобри коришћење архивске грађе, директор Историјског архива _______________ доноси

Р Е Ш Е Њ Е

КОЈИМ СЕ НЕ ОДОБРАВА КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

         __________________________________ не може се одобрити коришћење архивске грађе у Историјском архиву _______________, садржане у архивском фонду број _______________ - ________________________, због тога што је:

 •         њен стваралац, ималац, давалац или дародавац приликом предаје у писаној форми поставио ограничење у погледу њеног коришћења;
 •         архивска грађа несређена или је у процесу сређивања, обраде, конзервације или рестаурације;
 •       Стручни савет Архива утврдио да се архивска грађа може користити само под посебним условима;
 •          директор Архива проценио да би коришћењем архивске грађе могли да буду повређени интереси државе или права грађана;
 •          архивка грађа у оштећеном стању и
 •           у току припрема за објављивање архивске грађе у издању Архива.  

О б р а з л о ж е њ е

    Именована странка обратио/ла се захтевом за коришћење архивске грађе број ______ од ________садржане у архивском фонду (навести назив и/или ознаку фонда)___________________________________________________________________.

         Како је тражена архивска грађа (навести разлог за одбијање) __________________________________________ те нисмо у могућности да одобримо њено коришћење, донето је Решење као у диспозитиву.

         Правна поука: Против овог Решења странка има право да поднесе жалбу Министарству културе и јавног информисања у року од 15 дана од дана достављања.

Доставити:

1) кориснику и

2) архиви                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                          ДИРЕКТОР                                                                                                                                                                                                                                                                                        ___________________

 

 

 

 

   

ISSN (Online) 2683-3565  

   
© 2024 Arhivistika. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU General Public License.
© ARHIVISTIKA